Klachtenformulier taxivervoer Stg. P.D.D.A.

Onderstaand treft u een uitwerking van een klachtenregeling die u direct kunt gebruiken. Deze uitwerking is gebaseerd op de eisen uit de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 1 Gegevens over de vervoerder

Stg. P.D.D.A.
Fultonstraat 161
2562 XE Den Haag
Nederland
E-mail pdda@live.nl
KvK 53055802

Artikel 2 Begrippenlijst

Reiziger: degene die is vervoerd of voornemens was te worden vervoerd door de vervoerder. Vervoerder: de onderneming die de reiziger heeft vervoerd of het vervoer heeft geweigerd. Klacht: een mondelinge of schriftelijk aangegeven verschil van mening van of namens de reiziger over het verrichte personenvervoer of over een gedraging van de vervoerder of personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de vervoerder. Klaagschrift: een schriftelijke klacht Klager: de indiener van een klacht Vervoerovereenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst waarbij de vervoerder zich tegenover de reiziger of diens vertegenwoordiger verbindt om hem of haar of meer personen te vervoeren. Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi: een centrale organisatie die klachten in ontvangst neemt van reizigers die van oordeel zijn niet goed terecht te kunnen bij de betreffende vervoerder en de klacht door stuurt naar deze vervoerder. Geschil: een verschil van mening tussen klager en de vervoerder over de afhandeling van het klaagschrift. Geschillencommissie: een commissie in de zin van artikel 12 van de wet personenvervoer 2000(Wp2000) die op verzoek geschillen behandelt over de totstandkoming en uitvoering van een vervoersovereenkomst.

Artikel 3 Klachtrecht

De reiziger heeft het recht om over het vervoer een klacht in te dienen bij de vervoerder. De klacht kan ook betrekking hebben op gedragingen van de vervoerder en op het weigeren van het vervoer door de vervoerder. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de vervoerder, wordt aangemerkt als een gedraging vervoerder.

Artikel 4 Deugdelijke behandeling

De vervoerder draagt zorg voor een deugdelijke behandeling van klachten over gedragingen van personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de vervoerder.

Artikel 5 De inhoud van een klacht

Een klacht wordt in eerste instantie mondeling ingediend bij de vervoerder op een daartoe bekend te maken telefoonnummer van de vervoerder. Als de reiziger daar aanleiding voor ziet kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de vervoerder In het geval dat de reiziger niet bij de vervoerder terecht kan of wil, kan hij er ook voor kiezen om de klacht schriftelijk in te dienen bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat: de naam en het adres van de indiener de dagtekening de datum en het tijdstip waarop het vervoer is verricht of had moeten worden verricht een indicatie van het aangegeven ophaaladres een omschrijving van het vervoer of de gedraging waartegen de klacht is gericht een aanduiding van de betrokken taxionderneming en/of de naam van de chauffeur op de chauffeurspas en/of het kenteken of het taxinummer

Artikel 6 Tegemoetkomen aan een klacht

Zodra de vervoerder naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, is de vervoerder niet meer gehouden deze regeling verder toe te passen.

Artikel 7 Ontvangstbevestiging

De Vervoerder bevestigt de ontvangst van een schriftelijke klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen(gerekend ten opzichte van de datum van de poststempel).

Artikel 8 Geen behandeling van een klacht

De vervoerder is niet gehouden een klacht te behandelen indien deze betrekking heeft op vervoer of een gedraging: waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is behandeld welke langer dan twee maanden voor indiening van een klacht heeft plaats gevonden waarover de geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht of een minnelijke schikking tussen partijen heeft bewerkstelligd De vervoerder is niet gehouden een klacht te behandelen indien deze betrekking heeft op de totstandkoming of uitvoering van een vervoersovereenkomst waarbij de vervoerder alleen als uitvoerende partij in opdracht van derden betrokken is, en/of deze geen betrekking heeft op het vervoer dat is verricht door de vervoerder of op een gedraging van de vervoerder. In dat geval zendt de vervoerder de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht door naar degene op wie de klacht betrekking heeft en stelt hiervan de klager schriftelijk in kennis. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de klager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de beweegreden.

Artikel 9 Termijn voor afhandeling

De vervoerder handelt de klacht af uiterlijk binnen drie weken na verzending (gerekend vanaf de datum van de poststempel) van de klacht.

Artikel 10 Afhandeling klaagschrift

De vervoerder stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn reactie op de klacht en van de eventuele conclusies die de vervoerder daaraan verbindt. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt in welke gevallen een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie waarbij de vervoerder is aangesloten, en hoe dit dient te geschieden.

Artikel 11 Bekendmaking van deze klachtenregeling

1. De vervoerder maakt de klachtenprocedure op verzoek en actief bekend aan de reiziger, zowel het eigen telefoonnummer als het adres of telefoonnummer van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi. 2. Binnenin het vervoermiddel waarmee het vervoer wordt verricht, worden de volgende zaken op zodanige manier zichtbaar gemaakt dat de reiziger voor en tijdens de rit daarvan kennis kan nemen: de mogelijkheid van het indienen van een mondelinge of schriftelijke klacht bij de vervoerder over het vervoer en gedragingen van de vervoerder de naam, het adres en het telefoonnummer van de vervoerder de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij het Landelijk Klachtmeldpunt Taxi, die de klacht doorstuurt naar het betreffende bedrijf de mogelijkheid van het verkrijgen van een afschrift van deze klachtenregeling

Artikel 12 Procedure bij geschillen (van toepassing op de bij de Geschillencommissie Taxivervoer aangesloten vervoerders)

Geschillen tussen reiziger en de vervoerder over de uitvoering van de vervoersovereenkomst kunnen zowel door de reiziger als door de vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 600, 2501 CP, Den Haag Een geschil wordt door de geschillencommissie voor taxivervoer slechts in behandeling genomen indien de reiziger eerst een klacht heeft ingediend bij de vervoerder of via het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi. De reiziger moet het geschil binnen drie maanden nadat hij zijn klacht heeft ingediend schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Taxivervoer. Hiertoe dient het geschil schriftelijk bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi te worden ingediend. Deze zal het geschil doorgeleiden naar de Geschillencommissie Taxivervoer. Indien de reiziger het geschil aan de Geschillencommissie Taxivervoer voorlegt is zowel de vervoerder als de reiziger aan deze keuze gebonden en staat voor beiden geen beroep op de gewone rechter meer open, tenzij deze binnen twee maanden aangeeft de uitspraak onredelijk te vinden. De Geschillencommissie Taxivervoer doet bindende uitspraken, dat wil zeggen dat er bij die commissie zelf niet in beroep kan worden gegaan. Als alsnog een beroep op de rechter wordt gedaan, zal deze over het algemeen slechts marginaal toetsen en daarbij rekening houden met de door de Geschillencommissie Taxivervoer gedane uitspraak.

Klachtenformulier Taxivervoer

U kunt op dit formulier aangeven wat uw klacht is. In veel gevallen is het verstandig om eerst de taxionderneming te benaderen en uw klacht voor te leggen. Als u het formulier invult is het belangrijk dat u aangeeft wat de klacht is en welke chauffeur / taxi / taxionderneming / TTO of taxicentrale het betreft. U hoeft niet alles in te vullen, maar hoe meer u kunt invullen, hoe sneller de betreffende chauffeur terug te vinden is. Een klacht kan ook door een belangenbehartiger (zoals een advocaat) of getuige van de reiziger worden ingediend.

U kunt dit formulier sturen of e-mailen naar de volgende taxionderneming:

Stg. P.D.D.A.
Fultonstraat 161
2562 XE Den Haag
Nederland
E-mail pdda@live.nl
KvK 53055802

U kunt er ook voor kiezen om het formulier te sturen naar het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi. Deze behandelt de klacht niet inhoudelijk, maar gaat zonodig na om welk taxibedrijf het gaat en stuurt uw klacht dan door aan dit bedrijf.

Het adres van dit meldpunt is:

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi, Postbus 600, 2501 CP, Den Haag

1. Reiziger

Naam:


Adres (straat + huisnr.):


Postcode:


Plaats:


Telefoon:


E-mailadres:


Evt. belangenbehartiger reiziger:


Evt. getuigen van het voorval:


2. Waar en wanneer was het voorval

Plaats:


Datum:


Tijdstip:


3. Wat is de inhoud van de klacht?4. Het taxibedrijf en de taxirit

Naam van de chauffeur:


Naam van het taxibedrijf:


Naam van de taxicentrale:


Hoe heeft u de taxi besteld: (per telefoon / e-mail / aangehouden op straat / via een standplaats)


Indien per telefoon of e-mail besteld naar welk nummer/e-mail was dit:


Ophaaladres:


Bestemmingsadres:


Nummer taxi:


Kenteken taxi:


Merk auto:


Kleur auto:


5. Overige opmerkingen
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:


Datum:


Handtekening:


Als het een klacht betreft van een P.D.D.A. aangesloten chauffeur en u heeft alle velden volledig ingevuld, dan kunt u het formulier verzenden.

Wij zullen u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht toesturen.